Kontakt
Przedszkole nr 2 Koluszki
Menu
Strona główna  /  POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Koluszki reprezentowana przez Przedszkole nr 2 w Koluszkach, ul. Reja 5

W celu należytej ochrony danych osobowych Administrator informuje, że powołał Inspektora Ochrony Danych Pana AndrzejaWłodarczyka, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail:  iod@koluszki.pl

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego, tj. ze świadczeniem usług w zakresie edukacji, dokumentowania przebiegu nauki, realizacji zadań przedszkola.

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych jest udzielona zgoda na przetwarzanie danych (w tym wizerunku) w celu realizacji obowiązku prawnego wynikającego z:

  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zmianami ), Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zmianami.) oraz ich rozporządzeń wykonawczych.

  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2159 z późn. zm.)

  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017r. poz 1189z późn. zm.).

oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.

Dane mogą być przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa. Przekazanie ich jest zgodne ze statutowym działaniem placówki.

Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w jednostce.

Ma Pani/Pan prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  4. przenoszenia danych,

  5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są wymogiem Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zmianami ), Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zmianami.) Inne dane podawane są dobrowolnie, np. w celu prowadzenia konkursów, realizacji projektów edukacyjnych i innych akcji związanych z działalnością szkoły.

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji lub/i profilowaniu.

Nie wykorzystujemy Państwa danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa oraz przetwarzamy Państwa dane tylko

w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.

Koluszki , dnia 25 maja 2018 r.

Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 


Również do sprzeciwu wobec profilowania w myśl Art. 21 RODO


Wycofanie zgody lub sprzeciw wobec profilowania następuję poprzez wysłanie maila na adres: p2koluszki@wp.pl lub wysłanie listu na adres:Przedszkole nr 2w Koluszkach ul.Reja 5

 

Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu nr 2 w Koluszkach jest

p. Andrzej Włodarczyk Email: iod@koluszki.pl

 

Zostałem poinformowany, o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku stwierdzenia iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-10-08